Şeyh Haydar – Mi’rac Gecesi İlahisi

Şeh-i Kevneyn’i Hudâ eyledi da’vet bu gece Nezd-i
Bârî’ye urûç etdi O Hazret bu gece Refref-i aşka süvâr
oldu akıl rehber idi Eyledi rûh ile Mevlâ’sına vuslet bu gece

Bezm-i gâh-ı ebediyetde Resûlü’s-sakaleyn
Etdi bi-savt u kelâm Hak ile sohbet bu gece
Yüz sürüb pâyına eflâk mülk ü Arş-ı berîn
Oldular cümlesi pür-şevk u şetâret bu gece

Yerde ervâh-ı nebi gökde melek ins ü peri
Eyledi fahr ederek cümlesi hizmet bu gece

Saçdı envârını âfâk-ı zemine feleğe
Kamere verdi ziyâ nur-ı nübüvvet bu gece
Ummet-i Fahr-ı cihana kereminden Müte’âl
Tuhfeler eyledi ihsân ü inâyet bu gece

Coşdu tûfân-ı meserret ne elem kaldı ne gam
Geldi müminlere envâr-ı beşaret bu gece

Ne kadar mücrim ise Haydar-ı bî-çâreye Sen
Aman ey Şâh-ı Rûsul eyle şefa at bu geceUpdated: 24/12/2011 — 11:35